Sri Sri Anandamoy Mounibaba Mission

Welcome to the paradise of Humanity!

Repository of important shlokas and mantras


(Anyone who recites these mantras, will instantly feel pure and experience divine presence)

Guru Mantra Section

oṁ namastubhyam virupāksha namaste divya chaksuse
namah pināka-hastāya vajra-hastyābhyā namaḥ ||

oṁ jatine dandine nityam lambodara sarirne
kamandalu nisangāye tasmai sri brahmātmane namaḥ ||

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||

oṁ akhaṇḍa mandalākaram vyāptam yena charā-charam
tat padam darśitam yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||

oṁ gurur brahma gurur vishnu gururdeva maheshwara
gurur eva param brahma tasmai śrī-gurave namaḥ ||

oṁ brahmānandam parama sukhadam kevalam jnāna murtim
dvandvāteetam gaganasadrusham tatvamasyādi lakshyam |
ekam nityam vimala-machalam sarvadā sākshibhutam
bhāvāteetam triguna rahitam sadgurum tam namāmi ||

mannātha sri jagannātha madguru sri jagadguru
madātma sarva bhutātma tasmai śrī-gurave namaḥ ||

sri gurave gaura chandrāya rādhikāyai tadālaye
krishnāya krishna-bhaktāya tad bhaktāya namo namaḥ ||


Bhagavati Mantra Section

oṁ sarva-mangala-mangalye shive sarvārtha-sādhike
sharanye trambake gauri nārāyani namastute ||

oṁ āstikasya muneh mātā bhagini vāsukis tatha
jaratkāru muneh patni manashā devi namastute ||

oṁ saraswati mahā-bhāge vidye kamala-lochane
viswarupe visāl-ākshi vidyām dehi namastute ||

oṁ viswa-rupasya bhārshāsi padme padmālaye subhe
sarvatah pāhi mam devi mahālaksmi namastute ||

oṁ kāli kāli mahākāli kālike pāpahārini
dharmārtha mokshade devi narāyani namastute ||


Para Brahma Mantra Section

oṁ hridaya-kamala madhye nirvishesham niriham
hari-hara-vidhi-vedyam yogi-bhir-dhyāna-gamyam |
janana-marana-bhiti-bhramshi sachchit-swarupam
sakala-bhuvana-bijam brhama-chaitanya-mire ||


Naramsimha Mantra Section

oṁ ugram viram mahā-vishnum jvalantam sarvato mukham
nrisimham bhishanam bhadram mrityur mrityum namāmy aham ||

namas te narasimhāya prahlādahlāda-dāyine
hiranyakasipor vakshahsilā-tanka-nakhālaye ||
ito nrisimhah parato nrisimho
yato yato yami tato nrisimhah
bahir nrisimho hridaye nrisimho
nrisimham ādim saranam prapadye ||
tava kara-kamala-vare nakhām adbhuta-sringam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam
kesava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisa hare ||


Deha Suddhi Mantra

oṁ shiva guru ganga kashi visheswara oṁ


Tulasi Mantra Section

oṁ vrindāyai tulasi-devyai priyāyai keshavasya ca
krishna-bhakti-prade devi satyavatyai namo namah

oṁ vrindā vrindāvani viswapujitā viswapāvani
tulasi nandini puspasarā krishna-jivani

yāni kāni ca pāpāni brahma-hatyādikāni ca
tāni tāni pranasyanti pradaksinah pade pade


Vaishnav Mantra Section

|| oṁ namah bhagavte vasudevāya ||

sri-krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda ||

oṁ vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo vaishnavebheya namonamah ||

oṁ sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitam yena bhu-tale
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam ||

vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams ca
sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa-jivam |
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam
sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca ||

oṁ namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ ||

he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te ||

oṁ tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavanesvari
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye ||

hare krsna hare krsna, krsna krsna hare hare
hare rama hare rama, rama rama hare hare


Important kirtan Doha

Om Hari
|| Naam Brahma ||
Harer-Naama Harer-Naama Harer-Namaiva Kevalam
Kalou Nastiy-Eva Nastiy-Eva Nastiy-Eva Gatir-Anyathaa

sri-krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

jaya jaya sri chaitnaya jaya nityananda
jaya advaita chandra jaya gaura bhakta vrinda

hare krsna hare krsna, krsna krsna hare hare
hare rama hare rama, rama rama hare hare

Bhaja Guru Gourango Rādhā Govinda
Brahma Nārayanā Hare Krishna Rām

Bhaja Nitāi Gaura Rādhe Shyām
Japa Hare Krishna Hare Rām

Premer Thakur Mounibābā Sacchidānanda Nāth
Hare Krishna Hare Rām Jay Jagannāth

Rādhā Govinda Gopināth Lakshmi Nārāyan
Shiva Guru Mounibābā Patitapāvan


© Copyright. Sri Sri Anandamoy Mounibaba Mission